Algemene voorwaarden

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever:                                               zowel natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, als opdrachtgever die handelt als consument dan wel in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Opdrachtnemer:                                              MC Meubel en Interieur;

Het werk:                                                           het totaal van de tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de opdrachtnemer geleverde materialen;

Meer- en minderwerk:                                 door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs;

Product:                                                              goederen en/of diensten;

Prijs:                                                                     de prijs van het aangeboden product en/of dienst, zonder eventuele verzendkosten, plaatsingskosten e.d.;

Overeenkomst op afstand                          Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van een overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

ATRIKEL 2 – WERKINGSSFEER

Lid 1 – Deze  algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer alsmede op alle andere zaken, die in het werk zijn inbegrepen, ongeacht of de opdracht op afstand is verkregen, dan wel anderszins.

Lid 2 – Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

Lid 3 – Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar geest’ van deze algemene voorwaarden.

Lid 4 – Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 1. AFSPRAKEN

ARTIKEL 3 – SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

Lid 1 – Het aanbod voor de opdracht wordt schriftelijk vastgelegd in de vorm van een offerte. De offerte omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden:

 • Omschrijving van het product en/of dienst;
 • Prijs van het product, levering en eventuele plaatsingskosten;
 • Levertijd van het product;
 • Manier van oplevering van het product;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de opdrachtnemer de prijs garandeert;

Optioneel: beschikbare maten, kleuren en soort materialen.

Lid 2 – Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de offerte vermeld.

Lid 3 – Het aanbod is vrijblijvend. De opdrachtnemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Lid 4 – Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de opdrachtnemer niet.

Lid 5 – De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze algemene voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever ter handen worden gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Lid 6 – Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de prijs van offertes voor

opdrachten tot levering van een ter plaatse te stellen en/of te monteren inrichting of

gedeelte daarvan niet begrepen.

Lid 7 – De opdrachtnemer is gerechtigd verhogingen toe te passen op lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name belastingen) aan aanvrager door te berekenen voor die werkzaamheden en/of te monteren (gedeelten van) inrichtingen die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door de opdrachtgever verricht en/of geleverd moeten worden.

Lid 8 – Een offerte is voor de opdrachtnemer slechts bindend indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk op de offerte is vermeld dan wel anderszins uitdrukkelijk schriftelijk aan aanvrager is medegedeeld. Een offerte welke voor de opdrachtnemer op grond van het hier bepaalde bindend is vervalt na verloop van 30 dagen na de offertedatum.

III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 4 – UITVOERING EN LEVERING

Lid 1 – De opdrachtnemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en ten uitvoer brengen van de bestelling.

Lid 2 – Als plaats van aflevering geldt het woonadres dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt, tenzij de opdrachtgever een ander afleveradres heeft opgegeven.

Lid 3 – De levertijd gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van opdrachtnemer. De opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen aan de opdrachtnemer.

Lid 4 – De levertijd bedraagt 10 tot 12 weken, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Lid 5 – De opgegeven leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Door de enkele overschrijding van deze termijn is de opdrachtnemer derhalve niet van rechtswege in verzuim en kan de opdrachtgever niet tot ontbinding van de desbetreffende overeenkomst overgaan. De opdrachtnemer moet derhalve eerst ter zake in gebreke worden gesteld.

Lid 6 – De opdrachtnemer verricht in redelijkheid alle inspanningen die nodig zijn om de levertijd bepaald in lid 4 te behalen.

Lid 7 – Indien de bestelling niet, niet tijdig of niet volledig kan worden uitgevoerd (binnen het termijn bepaald in lid 4), ontvangt de opdrachtgever hier in elk geval vóór de overeengekomen leverdatum bericht van.

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

Lid 1 – De opdrachtnemer staat ervoor in, dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en dat het gebruik maat van deugdelijke werkwijzen.

Lid 2 – De opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

Lid 3 – De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:

 • Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover de opdrachtnemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
 • Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
 • Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;

Een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan de opdrachtnemer openbaren en de opdrachtnemer terzake deskundig moet worden geacht.

Lid 4 – De opdrachtnemer aanvaardt bij de offerte geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever, koper en/of consument door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen, maten en materialen.

Lid 5 – In geval van opdracht neemt de opdrachtnemer bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen; zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.

Lid 6 – Indien de opdrachtnemer één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is het gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

Lid 1 – De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

Lid 2 – De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten. Op straffe van vergoeding van schade en kosten is de opdrachtgever verplicht te zorgen:

 • dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn;
 • dat, indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schuld van de zijde van de opdrachtnemer komt vast te staan;
 • dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
 • dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn arbeid kan verrichten;

Lid 3 – Indien de opdrachtgever één of meerdere afspreken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

Lid 4 – De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

 • Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructie en werkwijzen;
 • Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever te beschikking zijn gesteld.

Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van de opdrachtnemer op grond van artikel 4 lid 3.

ARTIKEL 7 – WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

Lid 1 – Partijen  kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij de opdrachtnemer ervoor zorg draagt dat zulks schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.

Lid 2 – Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging van de bouw of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.

Lid 3 – Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling der hoofdsom, naar billijkheid worden verrekend.

ARTIKEL 8 – ONTBINDING VAN DE OPDRACHT

Lid 1 – Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever, of van diens overlijden, of indien de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te ontbinden en het door hem geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade, die door een en ander mocht ontstaan.

Lid 2 – In de gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering, welke de opdrachtnemer ten laste van de opdrachtgever heeft, direct opeisbaar.

Lid 3 – Onder de in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden is ook de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Alsdan zal de opdrachtgever gerechtigd zijn het eventueel door hem geleverde materiaal, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Ter zake van de schadevergoeding zal het in lid 4 van dit artikel genoemde bedrag verschuldigd zijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

Lid 4 – Indien de ontbinding, zoals vermeld in lid 3, door de opdrachtnemer wordt goedgekeurd, is de opdrachtgever ter zake van schadevergoeding aan de opdrachtnemer een bedrag verschuldigd gelijk aan de tot dat moment gemaakte kosten, vermeerderd met 25% over het resterende bedrag van de bij de offerte gedane prijsopgave, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

ATRIKEL 9 – ONVOORZIENE COMPLICATIES

Lid 1 – Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet de opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.

Lid 2 – Indien de opdrachtnemer de opdrachtgever niet kan bereiken, dient de opdrachtnemen het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen verreist.

Lid 3 – Eventuele extra kosten, die de opdrachtnemer moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die noodzakelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed, tenzij de schade aan het interieurbedrijf is toe te rekenen.

 1. HERROEPINSRECHT

ARTIKEL 10 – HERROEPINGSRECHT

Lid 1 – Bij levering van producten:

 • Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever of een vooraf door de opdrachtgever aangewezen en aan de opdrachtnemer bekend gemaakte vertegenwoordiger;
 • Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de opdrachtnemer retourneren, conform de door de opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies;
 • Wanneer de opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 kalenderdagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de opdrachtnemer. Het kenbaar maken dient de opdrachtgever te doen middels het modelformulier. Nadat de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de opdrachtgever het product binnen 14 kalenderdagen retour te sturen. De opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending;
 • Indien de opdrachtgever na afloop van de 14 kalenderdagen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de opdrachtnemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Lid 2 – Bij levering van diensten:

 • Bij levering van diensten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst;
 • Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de opdrachtgever zich richten naar de door de opdrachtnemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 11 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

Lid 1 – Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Lid 2 – Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal de opdrachtnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de we of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

ARTIKEL 12 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

Lid 1 – De opdrachtnemer kan het herroepingsrecht van de opdrachtgever uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de opdrachtgever dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Lid 2 – Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door de opnemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de opdrachtnemer geen invloed heeft;

Lid 3 – Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de opdrachtgever is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 1. BETALING

ARTIKEL 13 – BETALING IN TERMIJNEN

Lid 1 – De opdrachtgever moet de verschuldigde bedragen voldoen zoals met de opdrachtnemer overeengekomen.

Lid 2 – Indien  partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschied betaling in evenredigheid met de voortgang. De betaling dient binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de rekening plaats te vinden.

Lid 3 – Indien de betaling in termijnen is overeengekomen en de opdrachtgever zijn verplichtingen terzake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.

ARTIKEL 14 – EINDAFREKENING

Lid 1 – De opdrachtgever moet de verschuldigde bedragen voldoen zoals met de opdrachtnemer overeengekomen.

Lid 2 – De opdrachtgever zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel zo spoedig mogelijk na de oplevering doen toekomen.

Lid 3 – De afrekening bevat een opstelling van de prijs, eventuele ‘meer- en/of minderwerk’ en eventuele extra kosten op grond van de onvoorziene complicaties.

Lid 4 – De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo.

Lid 5 – Alle betalingen dienen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de rekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

ARTIKEL 15 – OPSCHORTING VAN DE BETALING

Lid 1 – Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

Lid 2 – Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de opdrachtnemer het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

ARTIKEL 16 – NIET NAKOMEN BETALINGSVERPLICHTING

Lid 1 – Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de opdrachtnemer na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 13 lid 2 en artikel 14 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

Lid 2 – Over betaling die niet tijdig is verricht, kan de opdrachtnemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 11 lid 5) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Lid 3 – De opdrachtnemer is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

Lid 4 – Alle op of bij het werk aangevoerde zaken blijven het eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen, die van meerwerk, extra kosten en tussentijdse prijsverhogingen daaronder begrepen, heeft voldaan.
Daarenboven levert de opdrachtnemer nu en in de toekomst alle zaken uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten en nog te sluiten overeenkomsten onder voorbehoud van een stil pandrecht op al die zaken ten gunste van opdrachtnemer.
De opdrachtgever krijgt, nadat het eigendomsvoorbehoud is vervallen, de zaken derhalve geleverd bezwaard met een stil pandrecht ten gunste van opdrachtnemer. Deze pandrechten strekken tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen de opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook van opdrachtgever te vorderen heeft.

 1. GARANTIE

ARTIKEL 17 – GARANTIE 

Lid 1 – De opdrachtnemer garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van twee jaar vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk. Indien partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient dit op het opdrachtformulier vermeld te staan. Het voorgaande laat onverlet dat de opdrachtnemer ook na die periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet.

Lid 2 – De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de opdrachtnemer zijn meegedeeld.

Lid 3 – Indien partiële oplevering van het werk plaatsvindt, beginnen de garantietermijnen te lopen bij de oplevering van deze gedeelten.

Lid 4 – De garantieplicht vervalt ten aanzien van die onderdelen van het werk waaraan gebreken kleven, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer door anderen zijn verricht.

Lid 5 – Geen garantie geldt t.a.v. glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen.

Lid 6 – Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het werk volgens de opdracht is bestemd; indien omtrent de gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik.

Lid 7 – Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc.

ARTIKEL 18 – RECLAMES

Lid 1 – Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij uiterlijk binnen 7 dagen na de constatering van de gebreken schriftelijk worden medegedeeld onder een duidelijke omschrijving van de geconstateerde gebreken, bij gebreke waarvan reclames niet meer in behandeling behoeven te worden genomen.

Lid 2 – Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken die zich onmiddellijk voorafgaande aan het moment van constatering van de gebreken nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.

VII – GESCHILLEN

ARTIKEL 19 – GESCHILLEN

Lid 1 – De opdrachtgever moet bij problemen of vragen met/over het product de opdrachtnemer aanspreken.

Lid 2 – Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de opdrachtgever in het buitenland woonachtig is.

Lid 3 - Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de Rechtbank in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

 

 

ARTIKEL 20 – BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Lid 1 – De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde is beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde.

Lid 2 – De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving.

Lid 3 – De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade die verband houdt met door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.